Contact? info@verbeterjewebsite.nl

Algemene voorwaarden webdesign

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor webdesign van Verbeter je website.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene voorwaarden voor webdesign en development

1.1 Deze Dienstenovereenkomst (de “Overeenkomst”) bevat de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Website verbetering, Websiteontwikkeling, Webdesign en andere internet gerelateerde diensten die worden aangeboden door Verbeter je website (de “Diensten”). Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent “Verbeter je website” Verbeter je website en “Klant”, “u” of “uw” betekent u. U erkent dat u de Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en alle beleidsregels die op de website van Verbeter je website (www.verbeterjewebsite.nl) zijn geplaatst. Zoals in deze Overeenkomst wordt bedoeld, verwijst “Website” naar een World Wide Web-site en verwijst “Verbeterjewebsite.nl” naar de Website die zich bevindt op de URL https://www.verbeterjewebsite.nl of andere opvolger sites die eigendom zijn of onderhouden door Verbeter je website.

1.2 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle website-ontwikkeling/ontwerpdiensten die door Verbeter je website aan de klant worden aangeboden.

 

Artikel 2: Aanvaarding

2.1 Het is niet noodzakelijk dat een klant een acceptatie van deze algemene voorwaarden heeft ondertekend om van toepassing te zijn. Als een klant een offerte accepteert, wordt de klant geacht zelf te hebben voldaan aan de toepasselijke voorwaarden en deze algemene voorwaarden volledig te hebben aanvaard.

2.2 Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door. Elke aankoop of gebruik van onze diensten houdt in dat u onze algemene voorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

 

Artikel 3: Kosten

3.1 De kosten voor door Verbeter je website te leveren diensten zijn vastgelegd in de projectofferte die de klant via e-mail ontvangt. Offertes zijn geldig voor een periode van 14 dagen. Verbeter je website behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de 14 dagen een offerte te wijzigen of te weigeren.

3.2 Tenzij anders overeengekomen met de klant, vereisen alle website-ontwerpdiensten een aanbetaling van minimaal vijftig (50) procent van het totale projectaanbod voordat het werk ter beoordeling aan de klant wordt geleverd. De resterende vijftig (50) procent van de totale projectofferte wordt verschuldigd na voltooiing van het werk, voorafgaand aan het uploaden naar de server of het vrijgeven van materiaal.

3.3 Betaling voor diensten is verschuldigd per overschrijving. De bankgegevens worden beschikbaar gesteld op facturen.

 

Artikel 4: Klantbeoordeling

4.1 Verbeter je website biedt de klant de mogelijkheid om het uiterlijk en de inhoud van de website te beoordelen tijdens de ontwerpfase en zodra de algemene website-ontwikkeling is voltooid. Bij de voltooiing van het project worden dergelijke materialen geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd, tenzij de Klant Verbeter je website binnen tien (10) dagen na de datum waarop de materialen aan de Klant ter beschikking zijn gesteld, op de hoogte stelt dat het langer kan duren.

 

Artikel 5: Doorlooptijd en inhoudsbeheer

5.1 Verbeter je website installeert en publiceert de website van de Klant op de datum die is gespecificeerd in het projectvoorstel, of op de datum die met de Klant is overeengekomen wanneer Verbeter je website de initiële betaling ontvangt, tenzij een vertraging specifiek door de Klant wordt gevraagd en overeengekomen door Verbeter je website.

5.2 In ruil daarvoor stemt de klant ermee in om een ​​enkele persoon te delegeren als primair contact om Verbeter je website te helpen de commissie op een bevredigende en snelle manier te laten verlopen.

5.3 Tijdens het project vereist Verbeter je website dat de klant website-inhoud verstrekt; tekst, afbeeldingen, films en geluidsbestanden. Tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 6: Het niet verstrekken van de vereiste website-inhoud:

6.1 Verbeter je website is een klein bedrijf, om efficiënt te blijven, moeten we ervoor zorgen dat het werk dat we hebben geprogrammeerd op het geplande tijdstip wordt uitgevoerd. Soms moeten we een aanrijking voor ander werk en vragen afwijzen om ervoor te zorgen dat uw werk op het afgesproken tijdstip wordt voltooid.

6.2 Daarom vragen wij u om alle vereiste informatie vooraf te verstrekken. Telkens wanneer er geen vooruitgang kan worden geboekt met uw website omdat we niet de vereiste informatie hebben ontvangen binnen het afgesproken tijdsbestek, en we hierdoor worden vertraagd, behouden we ons het recht voor om een ​​toeslag op te leggen.

6.3 Als u ermee instemt ons de vereiste informatie te verstrekken en dit vervolgens niet binnen twee weken na aanvang van het project doet, behouden wij ons het recht voor om het project te sluiten, het resterende saldo wordt vervolgens onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Tekstinhoud moet worden geleverd als een Microsoft Word-, PDF (of vergelijkbaar) document waarbij de pagina’s opgebouwd zijn volgens de laatste eisen zoals beschreven in DIT document.

 

Artikel 7: Betaling

7.1 Facturen worden door Verbeter je website verstrekt na voltooiing, maar voordat de live website wordt gepubliceerd. Facturen worden normaal gesproken per e-mail verzonden; de Klant kan er echter voor kiezen om papieren facturen te ontvangen. Facturen zijn verschuldigd bij ontvangst.

 

Artikel 8: Bijkomende kosten

8.1 Klant stemt ermee in Verbeter je website alle extra kosten te vergoeden die nodig zijn voor de voltooiing van de werkzaamheden. Voorbeelden zijn de aankoop van speciale lettertypen, WordPress Plugins, stockfotografie enz. De aankopen gebeuren in overleg.

 

Artikel 9: Webbrowsers

9.1 Verbeter je website stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat websites zijn ontworpen om te worden bekeken door de meerderheid van de bezoekers. Websites zijn ontworpen om te werken met de populairste huidige browsers (bijv. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc.). Klant is het ermee eens dat Verbeter je website geen correcte functionaliteit kan garanderen met alle browsersoftware op verschillende besturingssystemen.

9.2 Verbeter je website kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor webpagina’s die niet acceptabel worden weergegeven in nieuwe versies van browsers die zijn vrijgegeven nadat de website is ontworpen en overgedragen aan de klant. Als zodanig behoudt Verbeter je website zich het recht om alle werkzaamheden in rekening te brengen zodat het websiteontwerp kan worden aangepast en deze vervolgens ook correct werkt op de bijgewerkte browsersoftware.

 

Artikel 10: Verzuim

10.1 Rekeningen die dertig (30) dagen na factuurdatum niet zijn betaald, worden als verzuim beschouwd. Als de Klant informatie of bestanden op de webruimte van Verbeter je website bewaart, zal Verbeter je website naar eigen goeddunk al het dergelijke materiaal uit zijn webruimte verwijderen. Verbeter je website is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens als gevolg van het verwijderen van de dienst. Verwijdering van dergelijk materiaal ontslaat de klant niet van de verplichting om uitstaande kosten op de rekening van de klant te betalen. Betalingen die worden teruggestuurd wegens onvoldoende saldo zullen ertoe leiden dat het account van de klant onmiddellijk in gebreke blijft totdat volledige betaling is ontvangen. Klanten met een betalingsverzuim gaan akkoord met het betalen van kosten aan Verbeter je website, inclusief juridische kosten en incassokosten door derden, gemaakt door Verbeter je website bij het handhaven van deze Algemene voorwaarden.

10.2 Verbeter je website heeft het recht om een voorpagina in te stellen op de desbetreffende website als een factuur voor een nieuwe of verbeterde website NIET binnen 4 weken wordt betaald.

 

Artikel 11: Beëindiging

11.1 Beëindiging van diensten door de klant moet schriftelijk worden aangevraagd en wordt van kracht na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. Telefonische verzoeken om beëindiging van diensten worden niet gehonoreerd tot en tenzij schriftelijk bevestigd. De klant wordt gefactureerd voor de voltooide werkzaamheden tot de datum van eerste kennisgeving van annulering voor volledige betaling binnen dertig (30) dagen.

 

Artikel 12: Vergoeding

12.1 Alle Verbeter je website-diensten mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. U stemt ermee in om Verbeter je website schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit uw gebruik van onze dienst(en) die u of een andere partij schaden.

 

Artikel 13: Auteursrechten

13.1 De Klant behoudt het auteursrecht op de door de Klant verstrekte gegevens, bestanden en grafische logo’s en verleent Verbeter je website de rechten om dergelijk materiaal te publiceren en te gebruiken. De Klant moet toestemming en rechten verkrijgen voor het gebruik van informatie of bestanden die auteursrechtelijk beschermd zijn door een derde partij. De Klant is verder verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming en rechten voor het gebruik van Verbeter je website en stemt ermee in Verbeter je website schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit nalatigheid of onvermogen van de Klant om de juiste copyrightrechten te verkrijgen. Een contract voor websiteontwerp en/ of -plaatsing wordt door de Klant aan Verbeter je website beschouwd als een garantie dat alle dergelijke toestemmingen en machtigingen zijn verkregen. Bewijs van machtigingen en bevoegdheden kan worden gevraagd.

 

Artikel 14: Standaard media-levering

14.1 Tenzij anders vermeld in de projectofferte, gaat deze Overeenkomst ervan uit dat alle tekst door de Klant in elektronisch formaat wordt verstrekt (.txt, .pdf, .doc, .docx geleverd op een USB-stick, via e-mail of in een onlineomgeving waar Verbeter je website toegang tot heeft gekregen, denk hierbij aan Google Drive of Dropbox) en dat alle foto’s en andere grafische afbeeldingen worden verstrekt in hoge kwaliteit in elektronisch formaat zoals .gif, .jpeg, jpg, .png of .tiff. Hoewel elke redelijke poging van Verbeter je website zal worden gedaan om afbeeldingen of drukwerk dat is verstrekt voor gebruik bij het maken van de website van de Klant aan de Klant te retourneren, een dergelijke terugkeer niet worden gegarandeerd.

 

Artikel 15: Ontwerp credits

15.1 Een link naar de website van Verbeter je website (www.verbeterjewebsite.nl) verschijnt in kleine letters onderaan de website van de klant in de vorm van een zin als “Webdesign: Verbeter je website”, “Realisatie: Verbeter je website” etc. De Klant stemt er ook mee in dat de voor de Klant ontwikkelde website kan worden gepresenteerd op de portfolio pagina van www.verbeterjewebsite.nl.

 

Artikel 16: Toegangsvereisten

16.1 Als de website van de klant op een externe server moet worden geïnstalleerd, moet Verbeter je website tijdelijke lees-/ schrijftoegang krijgen tot de opslagmappen van de klant, die toegankelijk moeten zijn via FTP (File Transfer Protocol) of een directe hostingomgeving. Indien u niet weet wat dit is en/of u niet weet hoe u dit moet gebruiken, vraag dan om advies bij uw huidige hostingprovider. Afhankelijk van de specifieke aard van het project, moeten mogelijk ook andere bronnen op de server worden geconfigureerd.

 

Artikel 17: Wijzigingen na plaatsing

17.1 Verbeter je website kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele wijzigingen veroorzaakt door een derde partij die optreedt op de pagina’s van de klant na installatie. Dergelijke wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot toevoegingen, wijzigingen of verwijderingen.

 

Artikel 18: Algemeen

18.1 Deze Algemene voorwaarden vervangen alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten. De onderstaande handtekening van de klant of de betaling van een voorschot vormen een akkoord voor de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Online betaling is een aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19: Persoonsgegevens

19.1 De klant met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Verbeter je website zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1 Op deze overeenkomst is de wetgeving van Nederland van toepassing.

 

Artikel 21: Aansprakelijkheid

Artikel 21.1 Verbeter je website sluit hierbij zichzelf, zijn werknemers uit van alle aansprakelijkheid van:

  • Verlies of schade veroorzaakt door enige onnauwkeurigheid;
  • Verlies of schade veroorzaakt door nalaten;
  • Verlies of schade veroorzaakt door vertraging of fouten, hetzij als gevolg van nalatigheid of een andere oorzaak bij de productie van de website;
  • Verlies of schade aan illustraties/ foto’s van klanten, geleverd voor de site. Het maakt niet uit of het verlies of de schade het gevolg is van nalatigheid of anderszins.
  • De volledige aansprakelijkheid van Verbeter je website jegens de Klant met betrekking tot enige claim of schending van deze Overeenkomst, al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid, is beperkt tot de kosten die zijn betaald voor de Diensten onder deze Overeenkomst waarvoor de schending is ontstaan.

 

Artikel 22: Achterstallige betaling(en)

22.1 Verbeter je website behoudt het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen een banner toe te voegen aan de website van de Klant waarin vermeld staat: “[Klant] heeft de factuur voor de website nog niet betaald, vandaar dat u deze banner ziet.”

22.2 Deze banner zal zichtbaar blijven totdat de betaling volledig is ontvangen. Indien de betaling na 14 dagen binnen de gestelde termijn niet wordt voldaan, behoudt Verbeter je website zich het recht voor verdere stappen te ondernemen, waaronder het blokkeren of verwijderen van de website.

22.3 De Klant stemt ermee in dat Verbeter je website gerechtigd is om deze maatregel te nemen bij achterstallige betaling, en erkent dat dit een redelijke en proportionele actie is ter handhaving van betalingsverplichtingen.

22.4 Tevens wordt opgemerkt dat indien de desbetreffende Klant andere openstaande facturen heeft bij Verbeter je website, het achterstallige betalingsscenario, ook kan resulteren in het offline halen van de mailaccount(s) en/of website(s) van de Klant. De Klant wordt geadviseerd om alle openstaande verplichtingen tijdig te voldoen om verstoring van diensten te voorkomen.

 

Artikel 23: Scheidbaarheid

Artikel 22.1: In het geval dat een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onaangetast en is de Overeenkomst alleen om deze reden niet ongeldig. Een dergelijke ongeldige, illegale of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een wederzijds aanvaardbare geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de partijen die aan de ongeldige ten grondslag liggen.

 

Artikel 24: Contactgegevens

Wettelijke naam van het bedrijf: Verbeter je website
Naam bedrijf: Verbeter je website
KvK: 83828303
Contactpersoon: Roy Kooiman (roy@verbeterjewebsite.nl)
E-mailadres: info@verbeterjewebsite.nl
Website: www.verbeterjewebsite.nl
Telefoonnummer: 06 42478030
Plaats van registratie: Nederland
Fysiek adres: Ambachtsweg 1, 1619BH, te Andijk
Bedrijfsuren: 8:00 uur tot 16:00 uur (ma-vrij)